Koersbericht

24 mei - Warten
              25 mijl - Marrekrite steiger Langdeel
25 mei - Earnewâld
              3 mijl - Marrekrite steiger Lange Sleat
26 mei - De Feanhoop
              3 mijl - Marrekrite steiger Kromme Ie
29 mei - Snits
              14 mijl - Marrekrite steiger Wite Brekken
30 mei - De Fluezen
              10 mijl - Marrekrite steiger Nije Krúspôle
31 mei - De Fluezen
              5 mijl - Marrekrite steiger Langehoekspôle

Geen opmerkingen: